Zalety

Dlaczego biomasa ?

  • Biomasa to nieszkodliwe dla środowiska, odnawialne źródło energii. Jej największą tzw. energetyczną zaletą jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla (CO2), uwalnianego podczas jej spalania, a także minimalna w porównaniu do paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO).
  • Wykorzystanie biomasy jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska nie tylko ze względu na zmniejszoną emisję zanieczyszczeń. Pozyskując energię z biomasy zapobiegamy marnotrawstwu nadwyżek żywności, zagospodarowujemy odpady produkcyjne przemysłu leśnego i rolnego, utylizujemy odpady komunalne.
  • Zasoby biomasy są dostępne na całym świecie. Wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej jest mniej zawodna niż np. - energia wiatrowa czy słoneczna. Może być magazynowana i wykorzystywana w zależności od potrzeb, a jej transport nie pociąga za sobą takich zagrożeń dla środowiska, jak transport czy magazynowanie ropy naftowej bądź gazu ziemnego. Poza tym wykorzystanie biomasy z terenów leśnych i z pastwisk zmniejsza ryzyko pożaru, zaś uprawy na cele energetyczne pozwalają też zagospodarować nieużytki rolne i rekultywować tereny poprzemysłowe.
  • Zapotrzebowanie na technologie konwersji i utylizacji biomasy,wzrasta zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i tych rozwijających się.